คุณหญิงกัลยา จับมือออสเตรีย เซ็น MOU ยกระดับอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายมาร์ติน คอคเคอร์ (Mr. Martin Kocher)

การศึกษา

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในการฝึกอบรมโดยใช้การทำงานเป็นฐาน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับ กระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และผู้บริหารของ ศธ.เข้าร่วม

คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาด้านอาชีวศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2533 ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการขยายความร่วมมือในการให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เครื่องมือและบุคลากรให้กับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เป็นการยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาของไทยให้เข้มแข็งและเทียบเท่ามาตรฐานของออสเตรียสำหรับความร่วมมือระหว่างศธ. และกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐออสเตรียในครั้งนี้ มีกรอบระยะเวลา 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งพัฒนากรอบความร่วมมือทั้งในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ซึ่งเน้นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของภาคเอกชน

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการออสเตรียที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากที่ต้องการแรงงานไทยที่มีฝีมือ ซึ่งความร่วมมือทวิภาคีในครั้งนี้ไม่เฉพาะพัฒนาหลักสูตรการเรียน แต่รวมไปถึงการประเมินผลตามมาตรฐานการทำงานของออสเตรีย ซึ่งในอนาคตนักเรียนอาชีวะที่จบการศึกษานอกจากจะมีคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานของไทยแล้วยังได้รับการรับรองมาตรฐานของออสเตรียด้วย สามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการออสเตรียที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับอาชีวศึกษาไทย